 Meny

Basiskarakterisering

Hjem
Næring
Basiskarakterisering
No items found.

Vær oppmerksom på følgende:

Tabellen på side 17 i "Veilederen for basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi" refererer til en tabell fra Miljødirektoratets veileder "Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn". Tilstandsklassene viser til hvilke nivåer av miljøgifter i jord som kan aksepteres ut fra en helsevurdering ved graving, bygging og oppryddning.

Karakterisering av avfallet og deponikategorisering bestemmes ikke utifra helsebaserte tilstandsklasser, men i henhold til normverdiene gitt i Forurensningsforskriften og grenseverdiene for farlig avfall gitt i Avfallsforskriften kap. 11.

Hva er en basiskarakterisering?

En basiskarakterisering kan sees på som en opplysningsrapport som forteller oss noe om egenskapet til avfallet. Er avfallet farlig, og har den et utlekkingspotensiale på sikt som har en negativ effekt på miljøet og menneskene rundt oss?

Det er ikke avfallsmottaker, men avfallsprodusenten som er ansvarlig for å vurdere om avfallet skal anses som farlig. En rapport kan settes opp i samsvar med kriterier listet i avfallsforskriften § 9-11, jf. vedlegg II, pkt. 1.1, og rapporten og eventuelle analyser skal oppbevares av avfallsprodusenten så lenge avfallet produseres, og deretter i minst 10 år!

Vi forstår at våre krav, tillatelser og tilknyttede regelverk ikke alltid er så lett å forstå for avfallsprodusentene, og vi bistår derfor gjerne i prosessen med å få på plass tilstrekkelig informasjon før deponering kan finne sted. I tilfeller der deponering hos oss ikke kan finne sted, bistår vi så langt vi kan i å hjelpe med å finne korrekt nedstrømsløsning for ditt avfall.

For farlig stabilt avfall er man pliktig til å melde inn dette via Avfallsdeklarering.no i tillegg.

Hva gjør vi med basiskarakteriseringsskjemaet?

Skjema for basiskarakterisering skal sendes til oss i forkant av leveranse, eller senest leveres inn i mottaket ved ankomst gitt at avfallet er klarert for deponering i forkant. Vi vil arkivere skjemaet, og oppbevare det i hele deponiets levetid og i etterdriftsfasen av deponiet. På etterspørsel ved evt. tilsyn vil dokumentet bli fremlagt som bevis på at avfallet ikke har egenskaper som overskrider våre krav i gitte tilltalser og forskrifter.

NB! Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon ved leveranse til deponi, eller det oppdages mangler/avvik under leveransen gjennom vår mottakskontroll, vil vi forbeholde oss retten til å avvise avfallet. Vi plikter i så tilfelle å melde ifra til Statsforvalter om at avfallet er avvist, slik at det sikres at avfallet går inn i korrekt nedstrømsløsning.

Mottakskontrollen består av verifisering av mottatt dokumentasjon, og visuell kontroll av hvert lass. Stikkprøver tas av enkelte leveranser.

Sorterbart restavfall kan tas i mot til forbehandling/sortering i egen sorteringshall. Se mer informasjon om dette under Avfall til sortering.

Våre åpningstider

For privat levering
Tirsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 15.00
For næring
Man - fre 08.00 - 15.00
Tirsdag 08.00 - 19.00

Varslingstjeneste

Nå kan du få sms-varsel når vi vender kompostranker, og det er stor sannsynlighet for lukt!
Registrer deg her.
For korrekt sortering av avfallsfraksjoner, se sortere.no

Ønsker du å levere til oss?

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.