 Meny

Deponi

Hjem
Næring
Deponi
No items found.
Oversikt over deponiceller ved Vestnes Renovasjon AS

Avfall som leveres direkte til deponi, skal på forhånd alltid være basiskarakterisert (og deklarert hvis farlig stabilt avfall). Dette er avfallsprodusenten sitt ansvar. 

Ordinært avfall

  • Avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall, og som ikke overskrider grenseverdiene for utlekkingspotensial for ordinært avfall (se Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, pkt. 2.3.1).
  • Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall med utlekkingsegenskaper tilsvarende de ordinære avfallstypene. Dette farlige avfallet skal ikke deponeres sammen med biologisk nedbrytbart avfall.
  • Lett forurensede masser tilsvarende tilstandsklasse 2-5 hvor det foreligger analyser for vurdering opp mot Avfallsforskriften kap. 11. Se forklaring under basiskarakterisering.

Innholdet av organisk karbon (TOC) kan ikke overstige 10%, men det er likevel tillatt å deponere følgende:

                (1) Gateoppsop              

                (2) Forurenset jord og forurensede muddermasser

                (3) Ristegods, silgods og sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg

                (4) Avløpsslam som ikke tilfredstiller kvalitetskrevene for gjødselvarer

Følgende avfallsfraksjoner er forbudt å deponere ihht. Avfallsforskriften, kapittel 9, §9.4:

a) Biologisk nedbrytbar avfall
b) Flytende avfall
c) Avfall som er eksplosivt, radioaktivt, brannfarlig eller reaktivt
d) Smittefarlig
e) Kasserte dekk (hele eller kvernede)
f) Enhver annen type avfall som ikke oppfyller kriteriene for mottak av avfall, jf. vedlegg II til dette kapittelet

Inert avfall

Inert avfall er stabilt avfall som ikke gjennomgår noe betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning  (se Avfallsforskriften kap. 9, §9-3). Opplysninger om avfallets sammensetning og utlekkingpotensial skal underbygges med testing. Testing kreves likevel ikke dersom det stammer fra en og samme kilde og er klassifisert som inert avfall i en av følgende avfallskoder:

Kode i europisk avfallsliste
Beskrivelse
Restriksjoner
101103
Glassfiberavfall
Bare uten organiske bindemidler
150107
Emballasje av glass
170101
Betong
Bare utsortert bygge- og rivingsavfall
170102
Murstein
Bare utsortert bygge- og rivingsavfall
170103
Takstein og keramikk
Bare utsortert bygge- og rivingsavfall
170107
Blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk
Bare utsortert bygge- og rivingsavfall
170202
Glass
170504
Jord og stein
Unntatt toppjord med høyt organisk innhold og masser fra forurenset grunn
200202
Bare fra park- og hageavfall. Unntatt toppjord med høyt organisk innhold og masser fra forurenset grunn

Farlig stabilt avfall 

 Farlig avfall som er stabilt og har et utlekkingspotensial som ikke vil forverres på lang sikt under normale deponiforhold, kan deponeres i en deponicelle for ordinært avfall forutsatt at avfallet ikke overskrider følgende grenseverdier for utlekkingspotensial (se Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, pkt. 2.3.1 og Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II, pkt. 2.3.2).

Må avklares gjennom en utlekkingstest.

NB! Ved deponering av farlig stabilt avfall skal det foreligge både en basiskarakterisering og en avfallsdeklarasjon via Avfallsdeklarering.no.

Asbest

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket "asbest" før det leveres på gjenvinningsstasjonen.

For mer informasjon om f.eks materialer som kan inneholde asbest, se Sortere.no

Våre åpningstider

For privat levering
Tirsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 15.00
For næring
Man - fre 08.00 - 15.00
Tirsdag 08.00 - 19.00

Varslingstjeneste

Nå kan du få sms-varsel når vi vender kompostranker, og det er stor sannsynlighet for lukt!
Registrer deg her.
For korrekt sortering av avfallsfraksjoner, se sortere.no

Ønsker du å levere til oss?

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.